กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกแปะ    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


banner

 

More...
banner
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   AMSS+ Eservice: O17
   ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC: O17
   แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกแปะ: O4
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ: O15
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ : O16
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: O18
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ: O19
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: O20
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ: O21
   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ: O22
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: O23
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี: O24
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล: O25
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล: O26
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: O27
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี: O28
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี: O31
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: O33
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร: O35
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี: O36
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร: O38
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี: O41
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน: O11
   โครงสร้างองค์กร :O01
   ข้อมูลผู้บริหาร :O02
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :O42
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :O43
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายการศึกษา: O6
    แผนดำเนินงานประจำปี :O10
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี: SAR : O12
    คู่มือโรงเรียนบ้านโคกแปะ: O13
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ: O14
    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ: O29
    การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต: O37
    แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี: O39
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน: O40
    หลักสูตรสถานศึกษา
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 
Social Network

 

Website OBEC Channel สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      16 คน

สถิติเดือนนี้:   914 คน

สถิติปีนี้:        2949 คน

สถิติทั้งหมด: 18566 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า

นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

Email: nongmek_123@hotmail.com

นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง

นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

Email: toey23.37@gmail.com

นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงศ์

นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงศ์

ครูผู้ช่วย

ระดับ ปฐมวัย

Email: jumjaja40@gmail.com

นางวนิภา กันจินะ

นางวนิภา กันจินะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ติดต่อ Email: suphattra.ju@obec.moe.go.th 

นายอัมพร ภูพานเพชร

นายอัมพร ภูพานเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ

083-4146563

amporn.poop@obec.moe.go.th

นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน

นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

email: monnipa.ke@obec.moe.go.th

นางศุภัทรา จันทร

นางศุภัทรา จันทร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ติดต่อ Email: suphattra.ju@obec.moe.go.th 

 

นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว

นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Email:  thikampond.ph@obec.moe.go.th

นายวรวิทย์ วังโสม

นายวรวิทย์ วังโสม

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Email: worawith.wa@obec.moe.go.th

นายอดิศร ศรีอรัญ

นายอดิศร ศรีอรัญ

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Email: adisorn.sria@obec.moe.go.th

นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน

นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Email: nut.bua@@obec.moe.go.th

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Email:  bunyaphong.du@obec.moe.go.th

นางภาสินี ชินคำ

นางภาสินี ชินคำ

ครู

ครูปฐมวัย

Email: pasinee.chin@obec.moe.go.th

นางสาวกมลชนก ยลถวิล

นางสาวกมลชนก ยลถวิล

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Email: kamonchanok.yon@obec.moe.go.th

นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร

นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Email: sopida.chai@obec.moe.go.th

นายเอกภาพ สินธุกูฏ

นายเอกภาพ สินธุกูฎ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Email: ekkapap.sin@obec.moe.go.th

นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู

นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Email: supunsa.kot@obec.moe.go.th

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...