กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกแปะ    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


banner

 

More...
banner
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   AMSS+ Eservice: O17
   ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC: O17
   แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกแปะ: O4
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ: O15
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ : O16
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: O18
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ: O19
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: O20
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ: O21
   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ: O22
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: O23
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี: O24
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล: O25
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล: O26
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: O27
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี: O28
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี: O31
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: O33
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร: O35
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี: O36
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร: O38
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี: O41
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน: O11
   โครงสร้างองค์กร :O01
   ข้อมูลผู้บริหาร :O02
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :O42
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :O43
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายการศึกษา: O6
    แผนดำเนินงานประจำปี :O10
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี: SAR : O12
    คู่มือโรงเรียนบ้านโคกแปะ: O13
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ: O14
    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ: O29
    การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต: O37
    แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี: O39
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน: O40
    หลักสูตรสถานศึกษา
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 
Social Network

 

Website OBEC Channel สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   915 คน

สถิติปีนี้:        2950 คน

สถิติทั้งหมด: 18567 คน

 

นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า
นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   Email: nongmek_123@hotmail.com...

นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง
นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   Email: toey23.37@gmail.com...

นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงศ์
นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงศ์ ครูผู้ช่วย ระดับ ปฐมวัย Email: jumjaja40@gmail.com...

นางวนิภา กันจินะ
นางวนิภา กันจินะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อ Email: suphattra.ju@obec.moe.go.th ...

นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน
นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 email: monnipa.ke@obec.moe.go.th...

นางศุภัทรา จันทร
นางศุภัทรา จันทร ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ติดต่อ Email: suphattra.ju@obec.moe.go.th   ...

นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว
นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Email:  thikampond.ph@obec.moe.go.th...

นายวรวิทย์ วังโสม
นายวรวิทย์ วังโสม ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Email: worawith.wa@obec.moe.go.th...

นายอดิศร ศรีอรัญ
นายอดิศร ศรีอรัญ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Email: adisorn.sria@obec.moe.go.th...

นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน
นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Email: nut.bua@@obec.moe.go.th...

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์
นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Email:  bunyaphong.du@obec.moe.go.th...

นางภาสินี ชินคำ
นางภาสินี ชินคำ ครู ครูปฐมวัย Email: pasinee.chin@obec.moe.go.th...

นางสาวกมลชนก ยลถวิล
นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Email: kamonchanok.yon@obec.moe.go.th...

นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร
นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Email: sopida.chai@obec.moe.go.th...

นายเอกภาพ สินธุกูฏ
นายเอกภาพ สินธุกูฎ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Email: ekkapap.sin@obec.moe.go.th...

นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู
นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Email: supunsa.kot@obec.moe.go.th...
....